ODLEHČOVACÍ SLUŽBA AMBULANTNÍ A POBYTOVÁ

Poslání:

"Odlehčovací služba" je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického  onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Jejich cílem je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek nebo prostor k zajištění vlastních potřeb (např. zdravotní a lázeňské péče).

Pomáháme rodinám seniorů a osob s postižením zvládat každodenní běžné činnosti v pro ně bezpečném prostředí, s asistencí pracovníků přímé péče, v Domě se zvláštním určením s názvem Dům Ludmila, ve zvlášť vyhrazených prostorách pro poskytování odlehčovací sociální služby."

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÁ SLUŽBA

 • Pobytová forma služby je poskytována nepřetržitě
 • Kapacita pobytové formy jsou 4 lůžka ve dvou pokojích
 • Maximální doba umístění uživatele je 3 měsíce

AMBULANTNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 • Ambulantní forma služby je poskytována od 7:00 do 19:00
 • Kapacita ambulantní formy péče jsou 2 osoby

Cíle

 • Pomoci uživateli zvládat ty úkony, na které by stačil sám, kdyby mu v tom nebránilo postižení či nemoc, se snahou o udržení nejvyšší možné míry jeho soběstačnosti a zachování jeho životního stylu.

 • Aktivizovat uživatele, napomáhat mu v integraci do běžné společnosti.

 • Podpora zdravých vztahů uživatele (rodinných, přátelských - stávajících i nových).

 • Napomáhat v uspokojování základních životních fyzických i psychických potřeb uživatele nejen v jeho přirozeném prostředí.

 • Pomoci a podpořit uživatele při využívání veřejných služeb.

Poskytujeme sociální službu v rozsahu základních činností stanovených zákonem o sociálních službách, mezi něž patří

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

V případě potřeby je dostupná domácí zdravotní péče poskytovaná registrovanými všeobecnými sestrami na doporučení lékaře, tato služba je hrazena ze zdravotního pojištění.

Zásady

 • Zachování lidské důstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, ve které se nachází - při výběru pracovníků a dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich schopnosti uplatňovat etické zásady organizace.
 • Zachování mlčenlivosti - svěřené údaje chráníme před jejich zneužitím.
 • Respektování práv uživatele a ochrana jeho soukromí - snížená soběstačnost a nezbytnost podpory jinou osobou může vyvolat obavy z omezování vlastních práv uživatele.
 • Respektování uživatelova názoru i přesvědčení a uplatnění jeho vlastní vůle, partnerský přístup - při poskytování osobní asistence je přístup pracovníků založen na partnerském vztahu s uživatelem; podporujeme jeho aktivní spoluúčast na formulování svých přání a potřeb.
 • Individuální přístup k potřebám uživatele služeb - každý člověk je jedinečný ve svých potřebách. Při vyjednávání o poskytování osobní asistence máme vždy na zřeteli priority uživatele.
 • Podpora nezávislosti uživatele a převzetí odpovědnosti za vlastní život - služby uživatelům poskytujeme v míře odpovídající jejich soběstačnosti.
 • Pružné reagování na aktuální potřeby uživatele - průběžně sledujeme veškeré změny u uživatele, které mohou mít vliv na jeho aktuální potřeby a průběh služby.
 • Zachování nestrannosti k rodinným vztahům uživatele - pracovníci vystupují v kontaktu s uživatelem tak, aby nenarušovali vztahy v jeho rodině, s přáteli, sousedy apod.